Bản tin tiếng Việt

  Tiến hành CPR với tốc độ ít nhất là ấn 100 lần mỗi phút, khán hộ công nước ngoài
Bản tin tiếng Việt 2019-10-16