META福建話.英語對譯系統 推捒臺語大幫贊

郭柏均 張育睿 / 台北報導
發布時間: 更新時間:
Meta執行長祖克伯昨昏發佈影片,展出公司上新開發的福建話、英語AI翻譯系統,臺文學者認為,這套系統,對推捒台語有真大的幫助。

Meta執行長Mark Zuckerberg,19佇面冊發佈影片,講in開發出福建話佮英語的AI對譯系統,伊強調這是為無文字系統的語言所設計。台文學者認為,透過這套AI,會使予濟濟台語人口,有較濟接觸外界的機會,整體來講,這套AI對推捒台語有真大的幫助。

台中教育大學臺灣語文學系副教授 何信翰:「伊有注意著這个市場,等於這个市場有夠大,按呢咱未來台語人的發展,咱就無一定干焦限佇台灣內底。」

長期咧開發台語軟體的意傳科技認為,雖然這套系統,目前可能猶未真完備,若是真正投入使用,可能民眾會袂慣勢,毋過相信會愈來愈進步。

意傳科技 執行長 A-hông:「頭仔出來七、八十分,逐家較無法度慣勢,準做講這个新的產品愛到九十分,伊可能閣有一坎,佇伊迒到九十分這段時間,逐家欲按怎繼續投入資源。」

學者認為,Meta開發這套系統,表示in有對濟濟語言當中,看著來自東南亞地區的市場,雖然名稱毋是台語,但是猶是真鼓勵台語人口的消息。

相關新聞